ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение по чл.32 от ДОПК от отдел „Местни данъци и такси” с изх. № 3 от 08.05.2024 г

93146.32 . 3 08.05.2024