ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Любомир Любенов

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Любомир Любенов, в качеството му на заинтересовано лица по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35064.501.2505.1.21 по КККР на гр. Каварна, община Каварна), че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ XVIII-2506 в кв.16 по РП на гр. Каварна, община Каварна, обл. Добрич.
С предложението за ПУП – ПЗ за УПИ XVIII-2506 в кв.16 по РП на гр. Каварна, община Каварна се предвиждат ограничителни застроителни линии в Устройствена зона „Жм” с конкретно предназначение „за търговия и услуги“ при следните условия: П застр. ≤ 60%; К инт. ≤ 1,2; П озел. ≥ 40%; Начин на застрояване – „д” и H до 10 м.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.