ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Становище по проведено обществено обсъждане на Доклади за ОВОС и ОСВ на инвестиционно предложение за изграждане на "Вятърен парк с транспортна и електрокомуникационна мрежи" в землището на селата Нейково и Видно, общ. Каварна.