ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до „Оазис Пропъртис“ ЕООД

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на „Оазис Пропъртис“ ЕООД, в качеството му на заинтересовано лица по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 07257.501.79 по КККР на с. Българево, община Каварна), че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от кв. 1 по РП на с. Българево, община Каварна в обхвата на ПИ 07257.501.80 по КК и КР на с. Българево, община Каварна.
С предложението за ПУП – ПР за ПИ с идентификатор 07257.501.80 по КК и КР на с. Българево, община Каварна се предвижда урегулирането му, като се образува нов самостоятелен УПИ I-80 в обхвата на кв. 1 по плана на с. Българево, община Каварна.
С предложението за ПУП – ПЗ за новообразувания УПИ I-80 в обхвата на кв. 1 по плана на с. Българево, община Каварна се определят ограничителни застроителни линии в устройствена зона „Жм“ с конкретно предназначение „за Обществено обслужване“ и следните: П застр. ≤ 60%; К инт. ≤ 1,2; П озел. ≥ 40%; Начин на застрояване – „е” и H до 10 м.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.