ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Каварна в землището на с. Войниково, общ. Тервел с обща площ от 92,036 дка, за срок от три стопански години (2024/2025, 2025/2026, 2026/2027) до п

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 14.05.2024г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна,

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Каварна в землището на с. Войниково, общ. Тервел с обща площ от 92,036 дка, за срок от три стопански години (2024/2025, 2025/2026, 2026/2027) до прибиране на реколтата.    

Обект  на  търга са следните поземлени имоти:

НИВА с площ от 35,020 дка, представляваща ПИ с идентификатор 11911.121.7 по КККР на с. Войниково, общ. Тервел, трета категория. Имотът е актуван с АЧОС № 2708/ 10.10.2018г., вписан под акт № 172, т. VI, д. 964, вх. р. № 1936/ 11.10.2018г. на СВ Тервел.

НИВА с площ от 57,016 дка, представляваща ПИ с идентификатор 11911.149.2 по КККР на с. Войниково, общ. Тервел, четвърта категория. Имотът е актуван с АЧОС № 2707/ 10.10.2018г., вписан под акт № 171, т. VI, д. 963, вх. р. № 1935/ 11.10.2018г. на СВ Тервел.

       Началната тръжна годишна наемна цена на имотите обект на търга е 9203,60 лева без ДДС. Тръжните документи се закупуват от касата на общината всеки работен ден до 08.05.2024г., като цената е 10.00 лв. и се получават от стая № 206 в сградата на община Каварна на ул. ”Добротица” № 26. Депозитната вноска  в размер на 920,36 лева да постъпи до 17.00 ч. на 09.05.2024 г. по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич, BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF или на касата на общината. Срока за подаване на заявлението с приложените документи е всеки работен ден, до 17.00 ч. на 10.05.2024 г. в деловодството на община Каварна. Оглед – всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч.

       Необходими документи за участие: 1. Квитанции за закупени тръжни книжа; 2. Вносна бележка за внесен депозит; 3. Декларация, че участникът е получил от община Каварна, цялата тръжна документация и е запознат с условията на търга; 4. Декларация, че участникът е запознат с проекто – договора и се задължава да го спазва; 5. Декларация за оглед на имота; 6. Декларация, че участникът няма непогасени задължения към общината, отдел „МДТ” при община Каварна, общински поземлен фонд, Държавен фонд земеделие, Държавен поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.; 7. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма непогасени задължения към държавата, 8.  Декларация съгласие за обработка на лични данни; 9. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че кандидатът се представлява от пълномощник).

                   Справки на тел.:  0570/ 8-18-19.