ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за взето Решение № 106/28.03.2024 г. на Общински съвет - Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че с Решение № 106/28.03.2024 г. на Общински съвет - Каварна се допуска изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.25.162 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.