ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ за инвестиционно предложение с възложител ЕТ „ВАСИЛ ГРИГОРОВ“

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за производство на биотор от преминала през процеса дестилация растителна маса от етерично-маслени култури“, в ПИ № 35064.501.4377 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, област Добрич с възложител ЕТ „Васил Григоров“ ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 306 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 05.09.2023 г. до 19.09.2023 г. вкл.

      

Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр. Каварна 9650, ул. „Добротица” № 26 и Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/, гр. Варна 9000, ул. „Ян Палах“ № 4.