ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ПРОЕКТ: „Помощ за подготвителни дейности по под-мярка 19.1“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

imgs

П О К А Н А

Като етап от изпълнение на проект №BG06RDNP001-19.610-0098 „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г. на територията на МИГ Каварна – Шабла“ по процедура Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., финансиран с АДБФП № РД 50-38/14.03.2023г.

Каним всички заинтересовани лица: земеделски производители, кооперации, представители на местния бизнес, нестопански организации, представители на централна и териториална администрация, граждани.

Срещите ще се проведат в заседателните зали на община Шабла  и община Каварна както следва:

 

На 01.09.2023 г. от 11.00 ч. – консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегията за ВОМР  на територията на МИГ „Каварна- Шабла – заседателна зала в община Шабла.

На 04.09.2023 г. от 11.00 часа - консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегията за ВОМР  на територията на МИГ „Каварна- Шабла - заседателна зала в община Каварна.

На 07.09.2023 г. от 11.00 часа - провеждане на еднодневна информационна конференция  за обществено обсъждане на проекта  на Стратегията за ВОМР - заседателна зала в община Каварна.

 

На 08.09.2023 г. от 11.00 часа -  провеждане на еднодневна информационна конференция  за обществено обсъждане на проекта  на Стратегията за ВОМР – заседателна зала в община Шабла.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

За контакти:

  • Албена Стоева – координатор по проекта, тел:0887/956 556
  • Георги Георгиев – координатор по проекта, тел: 0898/609 647