ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Димитър Танчев

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Димитър Танчев, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 07257.501.130 по КККР на с. Българево, община Каварна), че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VI-55 в кв.8 по РП на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич.
С предложението за изготвяне на ПУП – ИПР за УПИ VI-55 в кв. 8 по РП на с. Българево, община Каварна се предвижда привеждане на регулационните линии на УПИ VI-55 в кв. 8 по РП на с. Българево, община. Каварна в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 07257.501.131 по КК и КР на с. Българево, община Каварна, като се обрзува нов самостоятелен УПИ в кв. 8 по РП на с. Българево, общ. Каварна.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.