Обявление за издадена Заповед № 461/15.06.2020 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 461/15.06.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XX, кв.19, по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.