Заповед № 271/08.04.2021 г. на кмета на община Каварна за осигуряване пожарната безопасност и предотвратяването на пожари в горските територии по време на пожароопасния сезон от 05.04.2021 г. до 31.10.2021 г.

ЗАПОВЕД

№ 271/ 08.04.2021 г.  

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № РкД-20-51/02.04.2021 г. на Областния управител на област Добрич, с която е определен пожароопасен сезон в горските територии на област Добрич за времето от 05.04.2021 г. до 31.10.2021 г., с цел осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии

НАРЕЖДАМ:

1. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии.

2. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).

3. Собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата, извършващи дейности в тях, кметовете и кметските наместници на населените места от общината да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.

4. Ръководителите на земеделските кооперации, фирми, арендатори и ползватели на земеделски земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

5. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка:

5.1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;

5.2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;

5.3. да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.

6. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.

7. Физическите лица, преминаващи или пребиващи в горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

8. Собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата, извършващи дейности в тях, кметовете и кметските наместници да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и потушаване на горските пожари. 

9. Кметовете и кметските наместници да осигурят денонощна телефонна връзка през пожароопасния сезон с РСПБЗН – Каварна за своевременно информиране в случай на пожар. 

10. Забранявам изгарянето на стърнищата и други растителни отпадъци в земеделските земи съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи.

Настоящата ми заповед да се сведе до знанието на посочените длъжностни лица, собственици и ползватели на горски територии, ръководители на земеделски кооперации,  частни земеделски стопани и на населението на община Каварна чрез обявяването й в медиите и публикуване на интернет страницата на общината.

Контрол по изпълнението на заповедта  възлагам на Митко Недев – заместник-кмет „Финанси и икономическо развитие“. 

 


ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА
Кмет на община Каварна