Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

 
Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода от 19.05.2020 г. 20.05.2020 г. от 00:00 до 10:00 часа на следващия ден  фирма ЗП „Веселин Михайлов Николов” ще проведе третиране на ЦАРЕВИЦА с продукт за растителна защита/препарат, хербицид ЛАУДИС при доза 0.200гр/дка с карантинен срок 20 дни.
Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна в масив 25, парцел 12, 17, 18, 19 на площ от 60 дка, отстоящи от населеното място на 5 км., отстояние от съседно селище на 2 км., срещу житни и широколистни плевели.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Веселин Николов.