Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:                                                                                                              

В периода 29.05.2020 г. от 08:00 до 15:00 часа фирма „СИЙУАЙНС“ АД ще проведе третиране на ЛОЗЯ с продукт за растителна защита/препарат, фунгициди ТИОВИТ ДЖЕТ при доза 0,3%/дка с карантинен срок 15 дни и ФУНГИРАН ОН 50 ВП при доза 0,15% р-р с карантинен срок 14 дни.

Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна в ПИ № 35064.43.12 на площ от 48,448 дка, ПИ № 35064.43.13 на площ от 9,499 дка, ПИ № 35064.43.74 на площ от 30 дка, ПИ № 35064.43.75 на площ от 28 дка, отстоящи от населеното място на 10 км., срещу мана и брашнеста мана.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Веселина Касабова.