Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:

В периода 15.05.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН-2015“ ЕООД ще проведе третиране на СТЪРНИЩЕ-УГАР с продукт за растителна защита/препарат, хербицид НАСА 360 СЛ, при доза 500 мл/дка с карантинен срок 30 дни.

Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна в ПИ 35064: 115.92 на площ от 3 дка., отстоящи от населеното място на 5 км., отстояние от съседно селище на с. Българево 5 км., срещу едногодишни и многогодишни, житни и широколистни плевели.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Апостол Добрев.