Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:

В периода 15.05.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН-2015“ ЕООД ще проведе третиране на ЕЧЕМИК с продукт за растителна защита/препарат, хербицид ОРДАГО СК, при доза 500 мл/дка няма посочен карантинен срок.

Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна на обща площ 19,8 дка, ПИ 35064: 115.49 на площ от 1,8 дка., 115.59 на площ от 5 дка, 119.4 на площ от 7 дка и 119.11 на площ от 6 дка, отстоящи от населеното място на 5 км., отстояние от съседно селище на с. Българево 5 км., срещу едногодишни житни и широколистни плевели.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Апостол Добрев.