Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:

В периода 15.05.2020 г. от 18:00 до 22:00 часа фирма „УАИН-2015“ ЕООД ще проведе третиране на ЛОЗЕ с продукт за растителна защита/препарат, фунгициди ДЕЛАН ПРО, при доза 300 мл/дка с карантинен срок 42 дни и БАЙФИДАН 250 ЕК, при доза 10 мл/дка с карантинен срок 30 дни.

Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна в масив на местност „Шабленски лозя“ гр. Каварна на обща площ 261 дка, ПИ 35064: 115.4 на площ от 15 дка., 115.8 на площ от 11,5 дка, 115.24 на площ от 10 дка, 115.93 на площ от 7 дка, 116.60 на площ от 24 дка, 117.9 на площ от 8,5 дка, 118.26 на площ от 12,65 дка, 118.32 на площ от 9,7 дка, 118.10 на площ от 25 дка, 118.25 на площ от 12,65 дка, 118.27,28,29 на площ от 25 дка, 121.1 на площ от 75 дка и 121.9,10,11 на площ от 25 дка, отстоящи от населеното място на 5 км., отстояние от съседно селище на с. Българево 5 км., срещу мана, черно гниене, фомопсис и оидиум, брашнеста мана.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Апостол Добрев.