Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:

В периода от 16.05.2020 г. до 21.05.2020 г. от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден фирма „АГРОСПЕКТЪР“ ООД, гр. Каварна ще проведе третиране на ПШЕНИЦА с продукт за растителна защита/препарат, инсектицид ОАЗИС в доза 25 мл срещу житна дървеница с карантинен срок 14 дни.

Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна в масив 41 и 21 на площ от 114 дка., отстоящи от населеното място на 1,5 км., отстояние от съседно селище на 4 км., срещу плевели и болести в пшеничните посеви.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Никола Ангелов.