Уведомление до собственици и ползватели на гаражи

Община Каварна уведомява всички собственици и ползватели на гаражи разположени:

  1. В паркинга до жилищен блок „Витоша“, с адрес гр. Каварна, ул. „България“ № 45 и кръстовището и с ул. „Ген. Гурко“;
  2. Северно от жилищен блок „Витоша“, с адрес гр. Каварна, ул. „България“ № 35, 37 и 39
  3. Северно от жилищен блок „Витоша“, в дворовете на къщите, общинска собственост, с адреси гр. Каварна, ул. „Н. Й. Вапцаров“ с № 35, 37, 39, 41, 43 и ул. „Ал. Стамболийски“ № 38;
  4. Южно от жилищен блок „Гагарин“, с адрес гр. Каварна, ул. „Дончо Ил. Стойков“ № 8, непосредствено до ул. „Цар Калоян“;
  5. В междублоковото пространство между жилищните блокове „Гагарин“ и „Боряна“ с адрес гр. Каварна, ул. „Дончо Ил. Стойков“ № 6,

че във връзка с осигуряване на повече места за паркиране за живущите в изброените жилищни блокове е необходимо горепосочените да предприемат действия по освобождаване и премахване на гаражите.

Гаражите са поставени в общински имоти без за това да има издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и са поставени в чужд имот без правно основание – поставени са в общински имоти без знанието и съгласието на техния собственик - Община Каварна, без договор за наем на заеманата площ и без да се заплаща такса за ползването им. Гаражите са поставени в нарушение на чл. 56, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, което ги квалифицира като незаконни по смисъла на чл. 57а, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗУТ и подлежащи на премахване по реда на чл. 57а от ЗУТ.

При неспазване на срокът за доброволно изпълнение, указан в заповедта по чл. 57а от ЗУТ, незаконосъобразно поставените гаражи ще бъдат премахнати принудително по възлагане на Община Каварна. При необходимост ще се осигури съдействието на органите на полицията.

Община Каварна няма да носи отговорност за обектите (гаражите), както и за намиращите се в тях вещи, МПС-та и др. след тяхното премахване.

При установяване на собствениците на гаражите, премахването ще е за тяхна сметка, като стойността на извършените разходи по премахването ще се търси от общината по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.