Съобщение за въвеждане на нов график на отчитане на средствата за търговско измерване (електромерите) на битовите клиенти

Общинска администрация Каварна с настоящото съобщава, че ,,Електроразпределение Север“ АД (електроразпределителното дружество, обслужващо Североизточна България) въвежда нов график на отчитане на средствата за търговско измерване (електромерите) на битовите клиенти. 
ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще извърши промени в датите за фактуриране, както и в сроковете за заплащане на месечните задължения за електрическа енергия. Планираната реорганизация на графика на отчет ще влезе в сила от 01.07.2021 г. Това ще доведе до промяна в крайните срокове за заплащането на издаваните фактури, считано от месец август 2021 г. В преходния период, с цел недопускане издаване на фактури за потребление над 31 дни, голяма част от клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще получат изравнителна (междинна) фактура. Това няма да даде отражение върху цялата сума, която клиентите ще дължат за периода и тя ще бъде формирана на база реално консумираната електроенергия. На практика задълженията за консумирана електроенергия на клиентите с една или две междинни фактури ще бъдат разпределени на части през по-малки подпериоди. 
Оптимизирането на периода между датата на отчет и датата на издаване на фактура ще доведе до по-ефективно планиране на разходите на клиентите за електроенергия.

Повече информация относно предстоящата промяна можете да получите в центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО, на телефон 0700 800 61 или на имейл service@energo-pro.bg.