Съобщение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води и кладенците за задоволяване на собствени потребности

Община Каварна съобщава, че с преходните  и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда са направени  изменения и допълнения на Закона за водите, даващи възможност на собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000г., и до 23 декември 2016г., за които не са издадени разрешителни за строеж и на кладенците за задоволяване на собствени потребности,  които не са вписани в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, в срок до две години от влизане в сила на закона (до 27.11.2020г.) да подадат в Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна заявления за вписване в регистъра.
Образците на заявленията за регистрация на водовземните съоръжение и на кладенците за задоволяване на собствените потребности в гратисния период са налични на официалната страница БДЧР – Варна.