Съобщение до всички заинтересовани лица за определяне на размера на обезщетение на собствениците на имоти в землищата на с. Божурец, с. Селце и гр. Каварна, които попадат в сервитута на обект: „Нова въздушна електропроводна линия 110 kV п/ст „Варна север“ до п/ст „Каварна“

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно-процесуалния кодекс, съобщава на всички заинтересовани лица, че комисия назначена със Заповед № 876/28.09.2020г., във връзка с постъпило в Общинска администрация Каварна заявление с вх. № РД-15-2326/27.08.2020 г. от Електроенергиен системен оператор ЕАД, е определила размера на обезщетение на собствениците на имоти в землищата на с. Божурец, с. Селце и гр. Каварна, които попадат в сервитута на обект: „Нова въздушна електропроводна линия 110 kV п/ст „Варна север“ до п/ст „Каварна“, за който има одобрен със Заповед № РД- 02 -15-50 от 08.06.2020 г. на МРРБ и влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план.

Комисията е определила следните обезщетения:

No

Стълб №

Имот КК

НТП

Местност

Кат.

Собственик

Обща площ на имота (дка)

Площ заета от сервитута на ВЛ, в т.ч. стъкпка на стълб (дка)

Площ заета от стъпката на стълб (дка)

Коеф. безсрочен сервитут

Коеф. Трайно заета площ от стъпка на стълб

Пазарна стойност общо обезщетение за имот (лв.)

с.БОЖУРЕЦ с ЕКАТТЕ 05009, общ.Каварна, обл.Добрич

 

 

 

 

 

 

1

-

05009.11.3

Нива

0

3

ХРАМ УСПЕНИЕ ПР. СВ. БОГОРОДИЦА

100,006

1,347

0,000

0,85

1,00

2 533

2

245

05009.11.40

Нива

--------------

3

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ЯНАКИЕВ

28,333

2,320

0,030

0,85

1,00

4 372

3

-

05009.11.41

Нива

--------------

3

КОЛЮ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ

28,336

2,323

0,000

0,85

1,00

4 368

4

246

05009.11.47

Нива

--------------

3

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ЯНАКИЕВ

54,003

3,313

0,030

0,85

1,00

6 239

с.СЕЛЦЕ с ЕКАТТЕ 66113, общ.Каварна, обл.Добрич

 

 

 

 

 

 

5

249

66113.11.3

Нива

0

3

ХРАМ УСПЕНИЕ ПР.СВ.БОГОРОДИЦА

100,000

4,770

0,043

0,85

1,00

9 073

6

250

66113.11.4

Нива

--------------

3

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КЪРДЖИЛОВ

100,004

5,070

0,030

0,85

1,00

9 638

7

252

66113.11.6

Нива

--------------

3

ВЯРКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА

90,901

1,565

0,030

0,85

1,00

2 982

8

248

66113.11.39

Нива

0

3

НИКОЛА ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ,
НЕЛИ НИКОЛОВА ХАДЖИЕВА

43,778

4,388

0,030

0,85

1,00

8 344

9

-

66113.11.60

Нива

--------------

3

ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ЧАКЪРОВ

5,001

0,194

0,000

0,85

1,00

352

10

251

66113.11.79

Нива

--------------

3

ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ

30,834

1,605

0,030

0,85

1,00

3 058

11

-

66113.11.80

Нива

--------------

3

АТАНАС ДИМИТРОВ ЯЛЪМОВ

30,833

1,620

0,000

0,85

1,00

3 076

12

-

66113.11.81

Нива

--------------

3

ЙОРДАН ВЪЛЕВ МАНОЛОВ

30,835

1,622

0,000

0,85

1,00

3 080

13

-

66113.11.146

Нива

--------------

3

"БЪЛГАРСКИ ВЕТРОЦЕНТРАЛИ" ООД

5,231

0,407

0,000

0,85

1,00

738

14

247

66113.11.147

Нива

--------------

3

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ

38,546

3,969

0,030

0,85

1,00

7 547

15

257

66113.12.23

Нива

--------------

3

ДОНКА КИРИЛОВА ДИМОВА,
МИХАИЛ КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ

20,001

3,324

0,030

0,85

1,00

6 323

16

-

66113.12.35

Нива

--------------

3

ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ УЗУНОВ

10,001

0,521

0,000

0,85

1,00

990

17

 

66113.12.36

Нива

--------------

3

КРЪСТИНКА ПАРАСКЕВОВА МИЛЕВА

9,998

2,063

0,000

0,85

1,00

3 740

18

255

66113.12.58

Нива

--------------

3

МАРИН ПЕТРОВ ЯНКОВ

23,751

3,501

0,030

0,85

1,00

6 658

19

256

66113.12.59

Нива

--------------

3

ГИНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

23,750

2,923

0,030

0,85

1,00

5 561

20

-

66113.12.167

Нива

0

3

ДЕМИР НИКОЛОВ МИТКОВ,
НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ МИТКОВ,
НЕВЕНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА,
н-ци на ЗЛАТИ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ,
ЖЕНИ ЗЛАТЕВА РАДЕВА

83,670

2,790

0,000

0,85

1,00

5 299

21

253,254

66113.12.168

Нива

0

3

НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ МИТКОВ,
АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ВЪРБАНОВА,
н-ци на ЗЛАТИ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ,
"ДЕФКО" ООД,
ЕТ "ЛИМАН - 8 - МАРЧО КОЛЕВ",
МАРИЯН ЗЛАТЕВ МИТКОВ

84,171

6,154

0,060

0,85

1,00

11 707

22

-

66113.12.169

Нива

0

3

НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ МИТКОВ,
АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ВЪРБАНОВА

40,837

3,013

0,000

0,85

1,00

5 722

23

-

66113.12.170

Нива

0

3

НЕДЯЛКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА

43,502

1,979

0,000

0,85

1,00

3 758

24

258

66113.12.171

Нива

0

3

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА НЕДЕВА

43,504

2,423

0,030

0,85

1,00

4 612

25

261

66113.18.5

Нива

0

4

ОБЩИНА КАВАРНА

17,400

4,219

0,030

0,85

1,00

8 022

26

260

66113.18.7

Нива

0

3

ДРАГНИ НИКОЛОВ ВЕЛИКОВ

34,503

5,303

0,030

0,85

1,00

10 081

27

259

66113.18.13

Нива

0

3

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КУЮМДЖИЕВ

38,505

3,551

0,030

0,85

1,00

6 753

28

-

66113.19.24

Нива

--------------

3

ХРИСТОМИР ИВАНОВ ТАБАКОВ

20,001

1,641

0,000

0,85

1,00

3 116

29

-

66113.19.25

Нива

0

3

МИХАИЛ ГАНЧЕВ ФИЛЕВ

31,999

2,621

0,000

0,85

1,00

4 978

30

-

66113.19.27

Нива

--------------

3

НИКОЛА КИРЧЕВ ЖЕЛЕВ

19,999

1,578

0,000

0,85

1,00

2 997

31

0

66113.19.29

Нива

0

3

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

33,001

2,435

0,000

0,85

1,00

4 624

32

269

66113.19.30

Нива

--------------

3

КОЛЮ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ

22,000

1,646

0,026

0,85

1,00

3 134

33

-

66113.19.31

Нива

--------------

3

МАРИЙКА ЙОРДАНОВА ВЪЛЕВА .

30,004

2,273

0,000

0,85

1,00

4 317

34

270

66113.19.32

Нива

--------------

3

КРАЛЬО ЛАЗАРОВ КРАЛЕВ

29,999

2,327

0,026

0,85

1,00

4 428

35

271

66113.19.33

Нива

--------------

3

н-ци на ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

57,605

4,457

0,030

0,85

1,00

8 474

36

272

66113.19.34

Нива

--------------

3

н-ци на МАРИЯ ЯНКОВ ПАСКОВА

39,999

3,312

0,057

0,85

1,00

6 309

37

265

66113.19.41

Нива

--------------

3

ДОНЧО ПАНОВ ДРАГАНОВ

35,502

2,913

0,030

0,85

1,00

5 542

38

266

66113.19.42

Нива

--------------

3

ПЕТЪР ЛЕОНАРДОВ ПАПАДАМОВ

35,501

2,917

0,030

0,85

1,00

5 550

39

263,262

66113.19.52

Нива

--------------

3

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

43,829

5,639

0,087

0,85

1,00

10 738

40

-

66113.19.53

Нива

--------------

3

СИМЕОН ИЛИЕВ ПЕТРОВ

66,002

0,275

0,000

0,85

1,00

522

41

-

66113.19.63

Нива

0

3

ПТК КЛАС

6,451

0,509

0,000

0,85

1,00

923

42

267

66113.19.64

Нива

--------------

3

СТОЯН ЦАЛОВ ПЕЛТЕШКИ

19,951

1,581

0,030

0,85

1,00

3 013

43

-

66113.19.67

Нива

--------------

3

ВЪЛА ДИМИТРОВА ФИЛЕВА

25,001

1,955

0,000

0,85

1,00

3 713

44

0

66113.19.68

Нива

--------------

3

ВЪЛА ДИМИТРОВА ФИЛЕВА

25,001

0,248

0,000

0,85

1,00

471

45

268

66113.19.70

Нива

--------------

3

"САНРОК" ЕООД

14,840

1,444

0,026

0,85

1,00

2 751

46

264

66113.19.124

Нива

0

3

ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

3,340

1,600

0,030

0,85

1,00

2 771

47

-

66113.19.139

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

--------------

3

ИЛАРИОН ВАНЬОВ ЦАЧЕВ

12,500

1,011

0,000

0,85

1,00

1 920

48

-

66113.19.140

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

--------------

3

КОЛЬО РУСЧЕВ ДИМАНОВ

12,501

1,012

0,000

0,85

1,00

1 922

49

-

66113.19.141

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

--------------

3

СТЕЛИЯНА РУСЧЕВА ДИМАНОВА

12,499

1,012

0,000

0,85

1,00

1 922

50

-

66113.19.142

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

--------------

3

РУСЧО РУСЧЕВ ДИМАНОВ

12,500

1,012

0,000

0,85

1,00

1 922

гр.КАВАРНА с ЕКАТТЕ 35064, общ.Каварна, обл.Добрич

 

 

 

 

 

 

51

-

35064.16.10

Нива

-

3

РАЙКО НИКОЛОВ РАЙКОВ

7,299

2,394

0,000

0,85

1,00

4 382

52

-

35064.16.20

Нива

-

3

МИТКА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТЕВА

23,998

1,814

0,000

0,85

1,00

3 479

53

277

35064.16.21

Нива

-

3

ЖЕЛКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

22,004

1,674

0,030

0,85

1,00

3 221

54

278

35064.16.22

Нива

-

3

ДИМО ДОБРЕВ ЗЛАТЕВ

58,051

0,235

0,030

0,85

1,00

462

55

-

35064.16.25

Нива

-

3

ГОСПОДИНКА ДОБРЕВА КОСТОВА

19,485

0,142

0,000

0,85

1,00

272

56

-

35064.16.26

Нива

-

3

ТОДОРКА ДИМИТРОВА МАНОВА

21,024

1,683

0,000

0,85

1,00

3 227

57

273

35064.16.27

Нива

-

3

МАРИЙКА ДИМИТРОВА НЕДЕВА

21,024

2,630

0,035

0,85

1,00

5 056

58

274

35064.16.28

Нива

-

3

КРЪСТИНКА ДИМИТРОВА КУРТЕВА

21,023

1,582

0,001

0,85

1,00

3 034

59

274

35064.16.29

Нива

-

3

ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

30,536

0,586

0,029

0,85

1,00

1 134

60

-

35064.16.37

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

-

3

ДОНКА ПАНЧЕВА КОЛЕВА

20,001

0,936

0,000

0,85

1,00

1 795

61

-

35064.16.38

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

-

3

ТОДОР ПАНЧЕВ ТОДОРОВ

50,000

2,332

0,000

0,85

1,00

4 472

62

275

35064.16.40

Нива

0

3

ИРЕНА НИКОЛОВА КАБАИВАНОВА,
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ,
ТОДОР ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ

62,314

2,973

0,030

0,85

1,00

5 712

63

-

35064.16.119

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

0

3

ВЕСКА ТОДОРОВА КУЛЕВА, ПЕТКО ПЕНЕВ ПЕТКОВ, ВЕСЕЛИНА ПЕНЕВА ПЕТКОВА, ПЕТКО ТОДОРОВ ПЕТКОВ, СТЕФАК ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

17,001

1,356

0,000

0,85

1,00

2 601

64

-

35064.16.120

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

0

3

ДОНКА ПАНЧЕВА КОЛЕВА, ВАСИЛКА ПАНЧЕВА ЕНЕВА, ДИМИТЪР ТОНЕВ НЕДЕВ, ТОДОР ПАНЧЕВ ТОДОРОВ, АНА ДИМИТРОВА БОЙЧЕВА, ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ТОНЕВ

17,001

0,915

0,000

0,85

1,00

1 755

65

276

35064.16.123

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

-

3

ДОНКА ПАНЧЕВА КОЛЕВА, ВАСИЛКА ПАНЧЕВА ЕНЕВА, ДИМИТЪР ТОНЕВ НЕДЕВ, ТОДОР ПАНЧЕВ ТОДОРОВ, АНА ДИМИТРОВА БОЙЧЕВА, ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ТОНЕВ

12,499

1,686

0,030

0,85

1,00

3 244

66

-

35064.16.124

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

-

3

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ МИРЧЕВ, ДАРИНА ЙОРДАНОВА МИРЧЕВА-ЙОРДАНОВА, ЯНКА ХРИСТОВА МИРЧЕВА

13,333

0,576

0,000

0,85

1,00

1 105

67

-

35064.16.125

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

-

3

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МИРЧЕВ

13,333

0,575

0,000

0,85

1,00

1 103

68

-

35064.16.126

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

-

3

ЙОРДАНКА КОЛЕВА МИРЧЕВА, ТОДОРКА ТОДОРОВА КОЛЕВА, ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

13,335

0,574

0,000

0,85

1,00

1 101

69

-

35064.17.14

Нива

-

3

ДИЯН ГЕОРГИЕВ ДЯНКОВ

31,399

2,517

0,000

0,85

1,00

4 827

70

-

35064.17.39

Нива

-

3

ГОЧО ДОНЧЕВ ГОЧЕВ,
ТОДОРКА ДОНЧЕВА ВЪЛЧЕВА

19,401

1,277

0,000

0,85

1,00

2 449

71

279

35064.17.40

Нива

-

3

ГЕОРГИ ГОЧЕВ ДИМОВ

19,403

1,543

0,026

0,85

1,00

2 967

72

-

35064.17.42

Нива

-

3

КАДЕР БЮРХАНОВА ДЕРВИШЕВА

4,999

0,086

0,000

0,85

1,00

150

73

-

35064.17.52

Нива

-

3

КРЪСТИНА ДОБРЕВА НАЧЕВА

4,156

1,875

0,000

0,85

1,00

3 269

74

281

35064.17.53

Нива

-

3

НАЧО ДОБРЕВ МАРКОВ

4,158

0,576

0,026

0,85

1,00

1 012

75

280

35064.17.63

Нива

-

3

"АЛАДИС" АД

24,388

2,626

0,026

0,85

1,00

5 044

76

-

35064.17.139

Нива

-

3

ИРЕНА НИКОЛОВА КАБАИВАНОВА

4,158

0,219

0,000

0,85

1,00

382

77

282

35064.20.12

Нива

-

3

ВАРВАРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

15,000

3,195

0,026

0,85

1,00

6 135

78

-

35064.20.13

Нива

-

3

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ИВАНОВ,
н-ци на КАЛЧО ИВАНОВ КАЛЧЕВ

35,003

1,959

0,000

0,85

1,00

3 757

79

285

35064.20.19

Нива

0

3

" ГЕРГАНА-ДЕНИЦА " ЕООД

51,500

3,123

0,026

0,85

1,00

5 997

80

286

35064.20.20

Нива

0

3

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ КАЛОЯНОВ,
ВЕНЕЛИН АТАНАСОВ КАЛОЯНОВ,
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА КАРАФИЗОВА,
ГЕОРГИ АТАНАСОВ КАЛОЯНОВ,
ГЕОРГИ АТАНАСОВ КАЛОЯНОВ

48,205

1,933

0,043

0,85

1,00

3 721

81

-

35064.20.46

Нива

0

3

ПЕТЪР ДРАГНЕВ ПЕТРОВ

20,003

0,489

0,000

0,85

1,00

938

82

-

35064.20.79

Нива

-

3

ПЕТЪР АТАНАСОВ ШИВАЧЕВ

28,775

1,826

0,000

0,85

1,00

3 502

83

284

35064.20.80

Нива

-

3

КИРИАКИЦА ГЕОРГИЕВА КИТАНОВА,
СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА КУРТЕВА

28,772

1,813

0,026

0,85

1,00

3 485

84

-

35064.20.131

Нива

0

3

РУМЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

11,252

0,699

0,000

0,85

1,00

1 341

85

-

35064.20.132

Нива

0

3

ДОБРИНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

11,252

0,701

0,000

0,85

1,00

1 344

86

-

35064.20.133

Нива

0

3

ЖЕЛЯЗКО КИРИЛОВ КАЛОЯНОВ,
ДОБРИНКА КИРИЛОВА КАЛОЯНОВА,
ЙОРДАН КИРИЛОВ КАЛОЯНОВ,
ДИМИТЪР КИРИЛОВ КАЛОЯНОВ

22,497

1,409

0,000

0,85

1,00

2 702

87

-

35064.20.137

Нива

0

3

МАРГАРИТА КИРИЛОВА МИНКОВА

13,334

0,851

0,000

0,85

1,00

1 632

88

283

35064.20.138

Нива

0

3

ДИМИ КИРИЛОВ ДОЛАПЧИЕВ

13,335

0,855

0,026

0,85

1,00

1 648

89

-

35064.20.139

Нива

0

3

"ОРАНТ 40" ООД

13,335

0,857

0,000

0,85

1,00

1 644

90

288

35064.112.19

Лозе

МАКЕДОНСКИ ЛОЗЯ

3

ДЕНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

5,000

0,571

0,057

0,85

1,00

1 064

91

-

35064.112.25

Лозе

МАКЕДОНСКИ ЛОЗЯ

3

ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА

7,000

0,226

0,000

0,85

1,00

414

92

-

35064.112.42

Лозе

МАКЕДОНСКИ ЛОЗЯ

3

РАДОСТИНА КРАЛЕВА КРАЛЕВА

5,000

0,617

0,000

0,85

1,00

1 129

93

-

35064.112.43

Лозе

МАКЕДОНСКИ ЛОЗЯ

3

РАДОСТИНА КРАЛЕВА КРАЛЕВА

5,000

0,624

0,000

0,85

1,00

1 142

94

-

35064.112.53

Лозе

МАКЕДОНСКИ ЛОЗЯ

3

ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ

0,801

0,091

0,000

0,85

1,00

158

95

-

35064.112.74

Лозе

МАКЕДОНСКИ ЛОЗЯ

3

АЛЕКСАНДЪР КАРАНФИЛОВ ПЕТРОВ

8,500

1,052

0,000

0,85

1,00

1 926

96

287

35064.112.75

Лозе

МАКЕДОНСКИ ЛОЗЯ

3

СОНЯ ИЛИЕВА ЖЕКОВА

8,500

1,049

0,026

0,85

1,00

1 929

97

-

35064.112.131

Лозе

МАКЕДОНСКИ ЛОЗЯ

3

н-ци на ВЕЛИКО ЙОРДАНОВ ДОНЧЕВ

3,000

0,439

0,000

0,85

1,00

766

98

-

35064.112.132

Лозе

МАКЕДОНСКИ ЛОЗЯ

3

ОБЩИНА КАВАРНА

1,001

0,100

0,000

0,85

1,00

175

ОБЩО:

2681,646

181,556

1,388

 

 

344 487

 

Имот по КККР

НТП

Местност

собственик

Обща площ на имота (дка)

Площ заета от сервитута на ВЛ (дка)

МПС          (лв.)

Коеф. безсрочен сервитут

Пазарна стойност сервитут  (лв.)

66113.19.129

За електроенергийното производство

 

,,САНДРОК“ ЕООД

1,930

0,106

876

0,85

745