Съобщение за инвестиционно предложение на „КОЧЕВ“ ЕООД

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Площадка за третиране на отпадъци – център за търговска дейност от ОЧЦМ, събиране, транспортиране, временно съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в това число – НУБА, гуми, масла, опаковки и др. разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО и склад за части втора употреба“ в ПИ № 35064.203.93, в землището на гр. Каварна, общ. Каварна, област Добрич с възложител „КОЧЕВ“ ЕООД ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 14.01.2021 г. до 28.01.2021 г. вкл.
Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.