Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЛИАМ КОНУЕЙ

Изх. № 7/27.03.2017 г.
ДО
ЛИАМ КОНУЕЙ
Адрес за кореспонденция:
гр. Каварна
ул. „Простор“ № 17, ет. 3, ап. 24
/ул. „УПИ” № 24, кв. 320, ет. 3, ап. 24/

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2845-1/13.03.2017 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
/Димитричка Колева/

Дата на поставяне: 27.03.2017 г.
Дата на сваляне: 11.04.2017 г.