Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АВНИНДЕР СИНГХ КАИРА

Изх. № 8/30.03.2017 г.


ДО
АВНИНДЕР СИНГХ КАИРА
Адрес за кореспонденция:
гр. Каварна
ул. „Делфин“ № 1, бл. 3, ет. 5, ап. 14


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2925-1/16.03.2017 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 


ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:

 / Димитричка Колева /

 

Дата на поставяне: 30.03.2017 г.
Дата на сваляне: 19.04.2017 г.