Съобщение до Величка Великова Михалева

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Величка Великова Михалева, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), собственик на УПИ XIV, кв. 6 по регулационния план  на с. Божурец, община Каварна, област Добрич, че е изработен подробно устройствен план- план за регулация в частта за УПИ XIII, УПИ XXIII, УПИ IV и УПИ XV кв.6 по действащия регулационен план на с . Божурец, общ. Каварна.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованото лице, може да се запознае с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок от обявяването  на настоящото съобщение, съгласно чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията.