Съобщение до Васил Атанасов

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Васил Атанасов, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 65543.501.57 по КККР на с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич), че е издадена Заповед № 1185/16.12.2021 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ IX-54 и УПИ Х-54 в квартал 8 по регулационния план на с. Свети Никола, общ. Каварна, обл. Добрич.
Заповедта  подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.