Съобщение до Пламен Генов

Община Каварна на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на Пламен Генов, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.232.17 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич), че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване в частта за имоти с идентификатори ПИ 35746.232.21 и ПИ 35746.232.22 по КККР на с. Камен бряг , общ. Каварна .

Проектът предвижда ПИ 35746.232.21 и ПИ 35746.232.22 в кадастрален район 232 да бъдат отредени за „територия за жилищно застрояване с малка височина“. Ограничителните линии на застрояване са на 3.00 метра от уличната регулационна линия (от запад), северната кадастрална граница на ПИ 35746.232.21, южната кадастрална граница на ПИ 35746.232.21, кадастралната граница между двата имота и на 5.00 метра от източните им кадастрални граници.

Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.