Съобщение до всички пчелари и земеделски стопани, обработващи площи със земеделски култури

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане  на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /обн. ДВ бр. 101 от 27 ноември 2020 г./, информираме всички пчелари и земеделски стопани, обработващи площи със земеделски култури на територията на община Каварна, че се въвежда нов начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита на земеделските култури, чрез новосъздадената и поддържана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД).

Достъпът до ЕПОРД е след извършена регистрация на потребителя с валиден адрес за електронна поща, като регистрацията и достъпа до електронната платформа са безплатни за нейните потребители.

В срок до 31.01.2021 г. всички пчелари и стопани, обработващи площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в ЕПОРД, като за новорегистрирани земеделски стопани и животновъдни обекти (пчелини) регистрацията в платформата следва да се извърши в едномесечен срок от регистрацията на земеделския стопанин или животновъдния обект (пчелин).

При практикуване на подвижно пчеларство новорегистрираните животновъдни обекти (пчелини) се регистрират в ЕПОРД в срок до два дни от регистрацията на пчелина.

До 28.02.2021 г. включително, в случай на третиране на земеделски площи, уведомяването ще се извършва по реда на чл. 8, 9 и 9а от Наредба 13 от 2016 г., а от 01.03.2021 г. уведомяването ще се осъществява само и единствено чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД).