Съобщение до Павлинка Петрова Върбанова

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Павлинка Петрова Върбанова, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от (ЗУТ), наследник на Петър Иванов Върбанов, собственик  на УПИ VIII и част от УПИ XI, в кв. 6 по регулационния план  на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, че е изработен подробно устройствен план- план за регулация засягащ УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X и УПИ XI, в кв.6 по действащия регулационен план на с . Камен бряг, общ. Каварна, предвиждащ корекция на дворищните регулационни линии, така че да съвпадат с кадастралните граници и план за застрояване на УПИ XX-18.

Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованото лице, може да се запознае с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок от обявяването  на настоящото съобщение, съгласно чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията.