СЪОБЩЕНИЕ ДО НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА

Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. 2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици на обект „Дървена барака“, че е съставен Констативен акт по чл. 57а от ЗУТ № 9 / 27.09.2022 г. за установяване на административно нарушение, относно:
Незаконосъобразно поставен преместваем обект „Дървена барака“ в имот с идентификатор 72693.600.44 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, с НТП „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, представляващ част от ул. „Тиризис“ в Курортен комплекс „КАРВУНА“, местност „Иканталъка“, с. Топола, община Каварна, област Добрич и в имот с идентификатор 72693.600.54 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, частна собственост.
Констативният акт по чл. 57а от ЗУТ № 9 / 27.09.2022 г. е на разположение и може да се получи от заинтересованите лица в Общинска администрация – Каварна, с адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, стая № 208, в 7 (седем) дневен срок от настоящото съобщение, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.
Възражения срещу Констативен акт по чл. 57а от ЗУТ № 9 / 27.09.2022 г. могат да се направят в 3 (тридневен) срок от връчването, съгласно с чл. 57а, ал. 2 от ЗУТ.