Съобщение до неизвестни лица

Валидно от дата 14.01.2021 г.
До дата 20.01.2021 г.

Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (2) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици на 3 броя фургони, че е съставен Констативен акт по чл. 57а от ЗУТ № 1 / 12.01.2021 г. за установяване на административно нарушение.
Незаконосъобразно поставените фургони са разположени върху тротоара пред имот с адрес улица „Простор“ № 37, Крайбрежна зона, гр. Каварна, в имот с идентификатор 35064.501.9671 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, част от който е улица „Простор“, гр. Каварна.
Констативният акт по чл. 57а, от ЗУТ № 1 / 12.01.2021  г. е на разположение и може да се получи от заинтересованите лица в Общинска администрация – Каварна, с адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, стая № 208,  в 7 (седем) дневен срок от настоящото съобщение, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.
Възражения срещу него могат да се направят в 3 (тридневен) срок от връчването, съгласно с чл. 57а, ал. (2) от ЗУТ.