Съобщение до неизвестни лица

Валидно от дата 29.04.2021 г.                                                                  
До дата 05.05.2021 г. 

 

 

Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (2) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици на 2 броя фургони,  1 метален контейнер, 1 склад и 2 бараки, че е съставен Констативен акт по чл. 57а от ЗУТ № 3 / 28.04.2021 г. за установяване на административно нарушение.
Незаконосъобразно поставените 6 броя преместваеми обекти - 2 фургона,  1 метален контейнер, 1 склад и 2 бараки, са разположени в близост до бившата „Морска база“, в началото на брегоукрепителното съоръжение „Буна № 1“, в Крайбрежна зона, гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. Преместваемите обекти са поставени в имоти с идентификатори 35064.501.3604 и 35064.501.2320 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, първият от които е публична държавна собственост, а вторият е собственост на Община Каварна.
Констативният акт по чл. 57а, от ЗУТ № 3 / 28.04.2021  г. е на разположение и може да се получи от заинтересованите лица в Общинска администрация – Каварна, с адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, стая № 208, в 7 (седем) дневен срок от настоящото съобщение, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.
Възражения срещу него могат да се направят в 3 (тридневен) срок от връчването, съгласно с чл. 57а, ал. (2) от ЗУТ.