Съобщение до Ирина Бранкова

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Ирина Бранкова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 65543.501.58 по КККР на с. Свети Никола, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ IХ-54 и УПИ Х-54 в квартал 8 по регулационния план на с. Свети Никола, общ. Каварна, обл. Добрич. Планът за регулация за УПИ IX-54 и УПИ X-54 в кв. 8 по плана за регулация /РП/ на с. Свети Никола, общ. Каварна  предвижда обединяване и образуване на един нов УПИ XVII-59,75. С плана за застрояване за -            за новообразуваните УПИ със определени ограничителни застроителни линии в Устройствена зона „Жм“ при следните условия: П застр. ≤ 60%; К инт. ≤ 1.2; П озел. ≥ 40%; h ≤ 3 ет. (≤ 10м); Начин на застрояване – „свободно“.. Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването  на настоящото съобщение.