Съобщение до Галина Тонева

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Галина Тонева, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) (собственик на имот с идентификатор 35746.501.362 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ ІХ-40, кв. 12 по регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна), че е издадена Заповед № 222/03.04.2020 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация за УПИ ХІ-363 и УПИ ХІІ-276,363 (образувани от УПИ VІ-40), УПИ ХІІІ-38 (стар УПИ VІІ-38) и УПИ Х-362 (стар УПИ ІХ-40) в кв. 12 в с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич.

Заповедта  подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.