Съобщение до Димитрина Кръстева

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на Димитрина Кръстева, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.571 и 35746.501.572  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ XIX,  кв. 10 по регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна), че е изработен проект за изменение на регулационния план на с. Камен бряг , общ. Каварна, в част от кв. 11, в обхват УПИ XII и прилежащите му от север и изток улични отсечки, и план за застрояване на новообразувания урегулиран поземлен имот, отреден за имот с идентификатор 35746.501.664 по действащия регулационен план на с. Камен бряг.
Проектът третира изменението на плана за регулация на част от квартал 11- промяна на уличните регулационни линии от северната и източната страна на УПИ XII, като в тези отсечки улиците да станат с ширина 12.00 метра – 6.00 м и платно и два тротоара по 3.00 м, какъвто габарит улиците имат в другите си участъци.
 Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.