Решение № 87 по Протокол № 11 от 28.04.2020 г. на Общински съвет - Каварна

 

П Р О Т О К О Л

№ 11

 

Днес, 28.04.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна се проведе единадесетото заседание на Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници присъстват 17.

Общинските съветници с 11 гласа „за”, 1 глас „против” и 5 гласа „въздържал се” приеха

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

По седма точка от дневния ред „Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг и сключване на договори под наем ”.

Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” приеха

РЕШЕНИЕ № 87

На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 8 , ал. 1 от ЗОС,  чл. 85, ал. 1, т. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от  Наредба № 2 на Общински съвет – Каварна  за реда на придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет – Каварна,  реши:

І. Дава съгласие да се отдадат под наем земеделски земи от общинския поземлен фонд, за срок от 3 (три) стопански години, както следва:

 

1. Землище с. Белгун с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР/дка/

1.

2618/

30.06.2014

Поземлен имот  с идентификатор № 03318.31.107 с начин на трайно ползване - нива

3

61,291

61,298

2.

2704/

27.09.2018

Поземлен имот с идентификатор №03318.31.105 с начин на трайно ползване - нива

3

4,839

4,839

 

2. Землище с. Челопечене с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

 

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР /дка/

  1.  

2296/ 20.08.2013

Поземлен имот с идентификатор   № 80340.22.1 с начин на трайно ползване - нива

3

5.690

5.690

 

3. Землище с. Било с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР/дка/

1.

2210/ 13.01.2010

Поземлен имот с идентификатор   № 04090.19.142 с начин на трайно ползване - лозе

3

38.136

38.141

 

4. Землище с. Вранино с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР/дка/

1.

2700/ 25.09.2018

Поземлен имот с идентификатор   № 12173.17.225 – смесен начин на трайно ползване

3

40.140

40.140

 

ІІ. Публичните търгове да се проведат с явно наддаване по условията и реда на Наредбата за публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на община Каварна.

III.  Решението да се обяви на електронната страница на община Каварна, в един местен и един регионален вестник и се  съобщи  на населението от кмета на община Каварна, кметовете и кметските наместници по населени места с обявление.

IV. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите съгласно закона действия.

 

.