Решение № 75 по Протокол № 10 от 31.03.2020 г. на Общински съвет - Каварна

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 10

Днес, 31.03.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна се проведе десетото заседание на Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници присъстват 16.

Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа „въздържал се” приеха

ДНЕВЕН РЕД:

1…………………………………………………………………….

По десета точка от дневния ред „Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ниви”, чрез публичен търг и сключване на договори за наем”.

Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” приеха

            РЕШЕНИЕ № 75

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 , ал. 1 от ЗОС, чл. 85, ал. 1, т. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 2 на Общински съвет – Каварна за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Каварна, реши:

І. Дава съгласие да се отдадат под наем обработваемите земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване – „ниви”, за срок от 3 (три) стопански години общо по конкретните землища:

1. Землище с. Септемврийци с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

 

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР/дка/

1.

2049/10.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.3.3

2

43.200

43.205

2.

2051/10.07.2009

Поземлен имот с идентификатор №66281.6.10

2

8.443

8.444

3.

2053/10.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.8.10

2

43.185

43.191

4.

2054/10.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.9.6

2

22.599

22.602

5.

2055/10.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.10.4

2

30.002

30.005

6.

2056/10.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.10.24

2

29.980

29.984

7.

2057/15.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.10.25

2

71.798

71.807

8.

2066/15.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.22.5

2

40.288

40.293

9.

2067/15.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.24.1

2

10.057

10.059

10.

2070/15.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.32.3

2

14.759

14.761

11.

2071/15.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.34.1

2

45.328

45.334

12.

2072/15.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.34.2

2

42.434

42.439

13.

2073/15.07.2009

Поземлен имот с идентификатор 66281.100.133

2

19.927

19.930

14.

2304/17.03.2014г.

Поземлен имот с идентификатор № 66281.14.15

3

10.000

10.001

15.

2303/17.03.2014г.

Поземлен имот с идентификатор № 66281.14.16

3

10.000

10.002

16.

2012/30.05.2008

Поземлен имот с идентификатор № 66281.15.6

3

35.589

35.593

17.

2013/30.05.2008

Поземлен имот с идентификатор №66281.23.1

3

64.395

64.403

18.

2050/10.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.5.12

3

18.998

19.000

19.

2052/10.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.7.16

3

34.432

34.437

20.

2060/15.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.14.24

3

177.248

177.270

21.

2063/15.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.18.1

3

65.310

65.317

22.

2064/15.07.2009

Поземлен имот с идентификатор  № 66281.20.2

3

22.009

22.012

23.

2069/15.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.31.10

3

17.295

17.297

24.

2501/25.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 66281.10.106

3

19.197

19.199

25.

2065/15.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.20.24

4

5.163

5.163

26.

2074/15.07.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66281.100.135

4

14.299

14.301

 

Общо:

 

 

 

916.049

 
2. Землище с. Нейково с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР /дка/

1.

2311/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 51408.8.12

3

5.690

5.690

2.

2312/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 51408.11.52

3

14.327

14.329

3.

2313/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 51408.12.17

3

5.499

5.500

4.

2314/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 51408.23.38

3

6.740

6.741

5.

2315/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 51408.24.8

3

5.613

5.614

6.

2316/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 51408.11.119

3

10.230

10.231

7.

2305/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 51408.11.37

4

8.500

8.501

8.

2306/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 51408.15.12

4

2.930

2.931

9.

2307/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 51408.17.1

7

140.643

140.659

10.

2308/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 51408.18.1

7

23.401

23.404

11.

2309/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 51408.20.1

7

110.728

110.741

12.

2310/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 51408.22.1

7

9.390

9.391

 

Общо:

 

 

 

343.732


3. Землище с. Иречек с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР/дка/

1.

2323/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 32768.9.5

3

10.090

10,091

2.

2324/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 32768.11.26

3

6.000

6,000

3.

2325/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 32768.15.16

3

12.293

12,293

4.

2326/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 32768.16.17

3

4.000

4,000

5.

2327/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 32768.17.12

3

3.280

3,280

6.

2328/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 32768.17.23

3

10.000

10,000

7.

2329/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 32768.18.8

3

6.096

6,097

8.

2330/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 32768.21.16

3

7.000

7,000

 

Общо:

 

 

 

58,761

 

4. Землище с. Свети Никола и с. Камен бряг с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР/дка/

1.

2317/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор 5543.13.156

3

1.502

1.502

2.

2318/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор 65543.11.87

3

15.001

15.001

3.

2319/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор 65543.12.223

3

7.368

7.368

4.

2320/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор 65543.12.33

3

11.502

11.502

5.

2321/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор 65543.13.37

3

5.498

5.498

6.

2322/17.03.2014

Поземлен имот с идентификатор 65543.14.18

3

2.500

2.500

7.

1790/15.06.2006г.

Поземлен имот с идентификатор 35746.16.28

3

0.656

0.656

 

Общо:

 

 

 

44,027дка

 

5. Землище с. Раковски с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР/дка/

1.

2348/19.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 62092.10.15

3

8.710

8.711

2.

2349/19.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 62092.11.192

3

3.334

3.334

3.

2350/19.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 62092.11.58

3

11.000

11.000

4.

2254/30.11.2011

Поземлен имот с идентификатор № 62092.17.10

3

6.783

6.783

5.

2351/19.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 62092.18.12

3

7.301

7.302

6.

2352/19.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 62092.20.10

3

14.419

14.420

7.

2353/19.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 62092.21.15

3

6.640

6.641

8.

2354/19.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 62092.22.6

3

10.000

10.000

9.

2355/19.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 62092.24.16

3

0.523

0.523

10.

2356/19.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 62092.29.31

3

9.765

9.766

11.

2444/01.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 62092.31.15

3

4.999

4.999

12.

2257/27.02.2012

Поземлен имот с идентификатор № 62092.32.44

3

11.999

12.000

13.

2358/19.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 62092.32.49

3

14.038

14.038

14.

2359/19.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 62092.33.1

3

5.001

5.001

15.

2446/01.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 62092.34.7

3

5.000

5.000

16.

2445/01.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 62092.34.28

3

5.000

5.000

17.

2447/01.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 62092.34.39

3

4.999

5.000

18.

2357/19.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 62092.35.109

3

7.001

7.002

19.

2691/03.07.2017

Поземлен имот с идентификатор № 62092.21.4

3

40,886

40,886

20.

2702/27.09.2018

Поземлен имот с идентификатор № 62092.17.1

3

2,585

2,585

 

Общо:

 

 

 

179,991

 

6. Землище с. Видно с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР/дка/

1.

2379/24.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 11003.3.31

3

3.992

3.993

2.

2380/24.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 11003.6.8

3

5.008

5.009

3.

2381/24.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 11003.7.8

3

10.001

10.002

4.

2382/24.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 11003.7.16

3

3.233

3.233

5.

2383/24.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 11003.8.28

3

8.000

8.001

6.

2384/24.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 11003.9.10

3

4.601

4.602

7.

2385/24.03.2014

Поземлен имот с идентификатор  №11003.12.64

3

7.576

7.576

8.

2386/24.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 11003.15.1

3

20.622

20.624

9.

2387/24.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 11003.16.8

3

9.764

9.765

10.

2388/24.03.2014

Поземлен имот с идентификатор №11003.17.32

3

6.448

6.449

11.

2389/24.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 11003.18.1

3

8.958

8.959

12.

2390/24.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 11003.19.4

3

5.200

5.200

13.

2391/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 11003.21.35

3

22.427

22.429

14.

2258/09.04.2012

Поземлен имот с идентификатор №11003.22.185

3

5.600

5.600

15.

2392/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор №11003.25.21

3

1.850

1.850

16.

2393/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор №11003.27.12

3

3.427

3.427

17.

2394/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор №11003.27.15

3

1.801

1.801

18.

2395/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 11003.29.1

3

37.201

37.204

19.

2396/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 11003.31.3

3

24.999

25.001

20.

2397/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 11003.32.3

3

10.747

10.748

21.

2398/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор №11003.32.15

3

10.485

10.486

22.

2399/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 11003.33.4

3

8.760

8.761

23.

2401/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор №11003.34.29

3

4.098

4.098

24.

2402/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор №11003.34.32

3

24.947

24.950

25.

2263/02.07.2012

Поземлен имот с идентификатор №11003.37.50

3

10.081

10.082

26.

2403/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор №11003.37.68

3

8.469

8.469

27.

2404/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 11003.41.1

3

5.222

5.222

28.

2275/22.11.2012

Поземлен имот с идентификатор № 11003.22.18

3

15.358

15.359

 

Общо:

 

 

 

288,900

 

7. Землище с. Било с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР /дка/

 

1.

2448/01.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.1.8

3

27.335

27.339

2.

2449/01.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.3.9

3

18.608

18.611

3.

2450/01.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.4.5

3

31.225

31.229

4.

2451/01.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.5.10

3

31.737

31.741

5.

2452/01.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.5.37

3

10.000

10.002

6.

2454/01.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.7.10

3

34.157

34.162

7.

2456/02.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.11.2

3

25.202

25.205

8.

2457/02.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.12.4

3

8.014

8.015

9.

2458/02.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.12.5

3

14.154

14.156

10.

2459/02.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.14.46

3

72.859

72.869

11.

2460/02.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.15.2

3

61.736

61.745

12.

2461/02.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.15.6

3

48.755

48.762

13.

2462/02.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.16.1

3

4.949

4.950

14.

2463/02.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.17.28

3

9.831

9.832

15.

2464/02.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.17.29

3

9.831

9.832

16.

2465/02.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.18.21

3

26.206

26.210

17.

2466/02.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.18.33

3

13.369

13.371

18.

2467/02.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 04090.18.67

3

51.000

51.007

19.

1816/19.06.2006

Поземлен имот с идентификатор № 04090.19.76

3

2.358

2.358

 

Общо:

 

 

 

501,396

 

8. Землище с. Селце с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР /дка/

1.

2109/17.08.2009

Поземлен имот с идентификатор №66113.11.29

3

3.919

3.919

2.

2110/17.08.2009

Поземлен имот с идентификатор №66113.12.28

3

15.000

15.000

3.

2111/17.08.2009

Поземлен имот с идентификатор №66113.12.29

3

7.091

 7.092

4.

2112/17.08.2009

Поземлен имот с идентификатор №66113.12.84

3

8.785

 8.785

5.

2698/30.01.2018

Поземлен имот с идентификатор № 66113.15.73

4

8.182

8.182

6.

2697/30.01.2018

Поземлен имот с идентификатор № 66113.15.74

4

4.814

4.814

7.

2116/20.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66113.18.5

3

17.399

17.400

8.

2249/22.07.2011

Поземлен имот с идентификатор № 66113.19.39

3

13.000

13.001

9.

2117/20.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66113.20.29

3

6.667

 6.667

10.

2118/21.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66113.20.30

3

3.333

 3.333

11.

2360/19.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 66113.19.3

3

50.041

50.043

12.

2441/31.03.2014

Поземлен имот с идентификатор №66113.17.139

3

6.144

6.144

13.

2119/21.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66113.22.6

4

4.123

4.124

14.

2120/21.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66113.22.19

4

30.600

30.602

15.

2113/20.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66113.14.79

2

12.758

12.758

16.

2114/20.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 66113.14.91

2

20.584

20.585

 

Общо:

 

 

 

212,449

 

            9. Землище с. Топола с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР/дка/

1.

2105/17.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 72693.11.51

3

8.061

8.062

2.

2106/17.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 72693.11.55

3

21.801

21.802

3.

2107/17.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 72693.12.22

3

10.515

10.515

4.

2361/19.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 72693.15.43

3

3.000

3.000

5.

2108/17.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 72693.17.6

4

7.008

7.008

 

Общо:

 

 

 

50,387

 

10. Землище с. Белгун с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат

Площ на имота по АОС

Площ на имота по КККР /дка/ проверка

1.

2148/25.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 03318.24.1

2

13.427

13.429

2.

2150/26.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 03318.27.13

2

15.372

15.373

3.

2147/25.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 03318.23.132

2

23.529

23.532

4.

2121/21.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 03318.8.13

3

19.865

19.868

5.

2122/21.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 03318.10.21

3

5.167

5.168

6.

2123/21.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 03318.14.16

3

17.299

17.301

7.

2162/26.08.2009

Поземлен имот с идентификатор№ 03318.101.43

3

1.404

1.405

8.

2138/25.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 03318.17.2

3

10.973

10.974

9.

2142/25.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 03318.20.68

3

12.303

12.304

10.

2144/25.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 03318.21.1

3

35.869

35.873

11.

2003/30.05.2008

Поземлен имот с идентификатор 03318.21.2

3

99.992

100.003

12.

2145/25.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 03318.22.1

3

12.390

12.391

13.

2146/25.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 03318.23.1

3

4.808

4.809

14.

2149/26.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 03318.24.10

3

10.002

10.003

15.

2164/26.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 03318.101.49

3

12.342

12.344

16.

2139/25.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 03318.17.91

3

19.269

19.271

17.

2128/24.08.2009

Поземлен имот с идентификатор 03318.15.151

3

8.152

8.153

18.

2127/24.08.2009

Поземлен имот с идентификатор 03318.14.154

3

2.221

2.222

19.

2126/24.08.2009

Поземлен имот с идентификатор 03318.14.151

3

1.714

1.714

20.

2202/04.09.2009

Поземлен имот с идентификатор 03318.17.238

3

0.434

0.434

21.

2165/26.08.2009

Поземлен имот с идентификатор 03318.101.57

3

1.433

1.433

22.

2163/26.08.2009

Поземлен имот с идентификатор 03318.101.44

3

1.213

1.213

23.

2161/26.08.2009

Поземлен имот с идентификатор 03318.101.42

3

1.169

1.169

24.

2125/24.08.2009

Поземлен имот с идентификатор 03318.14.104

3

1.181

1.182

25.

2124/24.08.2009

Поземлен имот с идентификатор 03318.14.103

3

1.090

1.090

26.

2134/24.08.2009

Поземлен имот с идентификатор 03318.15.235

4

1.945

1,945

 

Общо:

 

 

 

334,603

 

11. Землище с. Вранино с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР/дка/

1.

2220/10.03.2010

Поземлен имот и ПИ № 12173.1.8 по КККР

3

99.937

99.945

2.

2168/27.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 12173.1.35

3

5.504

5.505

3.

2169/27.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 12173.6.20

3

3.500

3.500

4.

2170/27.08.2009

Поземлен имот с идентификатор №12173.6.22

3

3.329

3.330

5.

2171/27.08.2009

Поземлен имот с идентификатор №12173.6.23

3

5.203

5.203

6.

2172/27.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 12173.6.50

3

0.502

0.502

7.

2173/27.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 12173.8.32

3

51.088

51.092

8.

2017/17.06.2008У

Поземлен имот с идентификатор № 12173.11.2

3

55.546

55.547

9.

2016/17.06.2008У

Поземлен имот с идентификатор № 12173.12.3

3

45.011

45.014

10.

2417/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 12173.12.6

3

13.999

14.000

11.

2174/27.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 12173.13.1

3

11.149

11.150

12.

2662/18.03.2015

Поземлен имот с идентификатор № 12173.13.174

3

60.773

60.778

13.

2176/27.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 12173.15.33

3

57.761

57.765

14.

2177/27.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 12173.18.2

3

5.912

5.912

15.

2178/27.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 12173.20.35

3

22.195

22.196

16.

2418/25.03.2014

Поземлен имот  с идентификатор № 12173.20.42

3

4.999

4.999

17.

2265/05.07.2012

Поземлен имот  с идентификатор № 12173.20.47

3

6.362

6.363

 

Общо:

 

 

 

452,801

 

12. Землище гр. Каварна   с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР /дка/

1.

2405/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 35064.45.14

5

10.000

10.001

2.

2406/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 35064.45.16

5

29.998

29.999

3.

2419/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 35064.45.47

5

103.373

103.375

4.

2097/10.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 35064.47.9

5

5.001

5.001

5.

2272/15.10.2012

Поземлен имот с идентификатор № 35064.47.28

5

15.001

15.001

6.

2271/15.10.2012

Поземлен имот с идентификатор № 35064.45.44

5

3.000

3.000

7.

2407/25.04.2014

Поземлен имот с идентификатор № 35064.42.6

4

34.806

34.806

8.

2226/15.10.2010

Поземлен имот с идентификатор № 35064.44.18

4

2.909

2.910

9.

2408/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 35064.45.5

4

21.639

21.639

10.

2037/04.02.2009

Поземлен имот с идентификатор 35064.45.24

4

3.000

3.000

11.

2093/10.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 35064.47.22

4

7.316

7.317

12.

2409/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 35064.47.23

4

16.002

16.003

13.

2085/10.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 35064.14.8

3

0.854

0.854

14.

2000/30.05.2008

Поземлен имот с идентификатор № 35064.14.5

3

100.001

100.005

15.

2086/10.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 35064.15.13

3

2.390

2.390

16.

2021/24.06.2008

Поземлен имот с идентификатор № 35064.19.44

3

6.841

6.841

17.

1999/30.05.2008

Поземлен имот с идентификатор № 35064.24.8

3

99.996

100.001

18.

2410/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 35064.25.9

3

1.036

1.036

19.

2087/10.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 35064.27.19

3

3.000

3.000

20.

2266/05.07.2012

Поземлен имот с идентификатор № 35064.27.53

3

3.425

3.425

21.

2088/10.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 35064.30.2

3

1.151

1.151

22.

2411/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 35064.30.84

3

8.332

8.333

23.

2089/10.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 35064.31.11

3

20.000

20.001

24.

2090/10.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 35064.31.36

3

3.382

3.382

25.

2091/10.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 35064.32.45

3

0.999

0.999

26.

2092/10.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 35064.33.17

3

1.437

1.437

27.

2412/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 35064.34.82

3

7.260

7.261

28.

2094/10.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 35064.36.1

3

1.501

1.501

29.

2413/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 35064.37.6

3

3.650

3.650

30.

2095/10.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 35064.38.15

3

0.271

0.271

31.

2096/10.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 35064.40.1

3

2.234

2.234

32.

2414/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 35064.118.11

3

42.584

42.586

33.

2415/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 35064.119.3

3

35.000

35.001

34.

2416/25.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 35064.120.1

3

56.640

56.641

35.

2225/11.08.2010

Поземлен имот с идентификатор № 35064.39.3

3

7.782

7.782

36.

2270/15.10.2012

Поземлен имот с идентификатор № 35064.51.1

7

83.026

83.027

 

Общо:

 

 

 

744,861дка

 

13. Землище с. Крупен с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР/дка/

1.

2365/20.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 40049.5.3

3

4.565

4.566

2.

2366/20.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 40049.7.9

3

18.200

18.202

3.

2367/20.03.2014

Поземлен имот с идентификатор №40049.7.11

3

15.001

15.002

4.

2368/20.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 40049.8.9

3

13.786

13.787

5.

2369/20.03.2014

Поземлен имот с идентификатор№ 40049.9.21

3

26.603

26.605

6.

2370/20.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 40049.10.2

3

78.152

78.159

7.

2371/20.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 40049.12.5

3

61.534

61.539

8.

2372/20.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 40049.13.15

3

5.940

5.940

9.

2373/20.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 40049.13.18

3

23.000

23.002

10.

2374/20.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 40049.14.7

3

18.904

18.905

11.

2375/20.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 40049.15.2

3

5.149

5.150

12.

2376/20.03.2014

Поземлен имот с идентификатор №4 0049.16.12

3

5.350

5.351

13.

2377/20.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 40049.16.13

3

14.111

14.113

 

Общо:

 

 

 

290,321

 

14. Землище с. Българево с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР/дка/

1.

2477/09.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.15.95

3

17.200

17.200

2.

2478/09.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.15.172

3

3.000

3.000

3.

2479/09.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.15.187

3

8.759

8.759

4.

2480/09.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.15.156

3

11.904

11.905

5.

2481/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.16.54

3

5.973

5.973

6.

2482/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.17.24

3

20.000

20.001

7.

2483/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.17.38

3

4.200

4.200

8.

2014/09.06.2008

Поземлен имот с идентификатор 07257.18.58

3

5.854

5.854

9.

2484/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.18.114

3

6.000

6.000

10.

2485/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.19.69

3

4.726

4.727

11.

2486/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.19.189

3

3.090

3.090

12.

2487/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.19.190

3

3.090

3.090

13.

2488/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.19.221

3

3.806

3.806

14.

2489/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.23.113

3

3.253

3.254

15.

2490/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.24.19

3

4.611

4.611

16.

2491/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.24.26

3

38.000

38.001

17.

2492/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.24.113

3

2.578

2.578

18.

2493/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.24.150

3

42.049

42.050

19.

2494/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.34.11

3

25.810

25.810

20.

2495/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.37.25

3

6.498

6.498

21.

2496/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.43.9

3

4.058

4.058

22.

2497/10.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.43.37

3

0.999

0.999

23.

2264/05.07.2012

Поземлен имот с идентификатор 07257.22.15

3

70.001

70.002

24.

2104/14.08.2009

Поземлен имот с идентификатор 07257.18.138

4

8.750

8.750

25.

2103/14.08.2009

Поземлен имот с идентификатор 07257.18.139

4

21.749

21.749

26.

2218/26.01.2010

Поземлен имот с идентификатор 07257.22.48

4

9.250

9.250

27.

2019/17.06.2008

Поземлен имот с идентификатор 07257.22.21

2

29.996

29.997

28.

2020/17.06.2008

Поземлен имот с идентификатор 07257.22.22

2

30.000

30.002

29.

2476/09.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.23.46

2

21.675

21.675

30.

2023/27.10.2008

Поземлен имот с идентификатор 07257.23.143

2

17.000

17.001

31.

2475/09.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.22.76

7

89.053

89.055

32.

2287/19.06.2013

Поземлен имот с идентификатор 07257.22.75

7

4.800

4.800

33.

2267/15.10.2012

Поземлен имот с идентификатор 07257.52.106

7

52.293

52.294

34.

2268/15.10.2012

Поземлен имот с идентификатор 07257.31.1

5

7.501

7.501

35.

2102/14.08.2009

Поземлен имот с идентификатор 07257.44.213

9

28.101

28.101

36.

2474/09.04.2014

Поземлен имот с идентификатор 07257.44.17

9

5.500

5.500

 

 

 

 

 

621,141

 

15. Землище с. Божурец с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР /дка/

1.

2362/19.03.2014

Поземлен имот с идентификатор 05009.17.17

3

10.000

10.000

3.

2364/19.03.2014

Поземлен имот с идентификатор 05009.16.62

3

8.269

8.269

4.

2001/30.05.2008

Поземлен имот с идентификатор 05009.11.2

3

99.998

100.003

5.

2018/17.06.2008

Поземлен имот с идентификатор 05009.11.33

3

100.002

100.007

 

Общо:

 

 

 

218,279

 

16. Землище с. Челопечене с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР/дка/

1.

2468/02.04.2014

ПИ с идентификатор № 80340.5.3

2

5.801

5.801

2.

2469/02.04.2014

ПИ с идентификатор № 80340.6.31

2

5.000

5.001

3.

2470/02.04.2014

ПИ с идентификатор № 80340.13.13

2

30.537

30.540

4.

2471/02.04.2014

ПИ с идентификатор № 80340.16.29

2

78.653

78.660

5.

2472/02.04.2014

ПИ с идентификатор № 80340.18.9

2

20.922

20.924

6.

2473/02.04.2014

ПИ с идентификатор № 80340.100.123

2

50.703

50.708

7.

2705/27.09.2018

ПИ с идентификатор № 80340.7.101

2

10.240

10.240

 

Общо:

 

 

 

201,874

 

17. Землище с. Хаджи Димитър с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка

Площ на имота по КККР/дка/

1.

2420/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.10.19

3

10.907

10.908

2.

2422/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.11.53

3

9.000

9.001

3.

2423/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.11.54

3

6.00

6.000

4.

2424/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.12.107

3

6.500

6.500

5.

2426/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.13.12

3

23.435

23.436

6.

2427/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.14.8

3

31.649

31.651

7.

2101/14.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 77044.15.218

3

84.605

84.609

8.

2428/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.16.80

3

5.730

5.730

9.

2027/20.11.2008

Поземлен имот с идентификатор № 77044.16.97

3

9.045

9.046

10.

2429/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.16.98

3

6.250

6.250

11.

2430/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.17.32

3

10.801

10.801

12.

2028/20.11.2008

Поземлен имот с идентификатор № 77044.18.4

3

8.626

8.626

13.

2431/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.19.29

3

2.444

2.444

14.

2100/14.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 77044.20.168

3

31.547

31.575

15.

2432/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.21.134

3

12.454

12.455

16.

2433/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.21.106

3

3.000

3.000

17.

2434/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.22.59

3

33.117

33.119

18.

2435/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.22.61

3

14.010

14.010

19.

2437/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.23.62

3

15.478

15.479

20.

2438/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.11.96

3

6.000

6.000

21.

2439/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.21.105

3

10.335

10.335

22.

2440/27.03.2014

Поземлен имот с идентификатор № 77044.21.135

3

9.627

9.628

 

Общо:

 

 

 

350,603дка

 

18. Землище с. Поручик Чунчево с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР/дка/

1.

2331/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.10.18

3

18.804

18.805

2.

2332/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.11.1

3

41.221

41.223

3.

2333/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.11.32

3

10.000

10.001

4.

2334/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.13.2

3

60.897

60.901

5.

2335/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.15.4

3

24.200

24.202

6.

2047 У 23.06.2009

ПИ с идентификатор № 57861.16.406

3

89.263

89.268

7.

2336/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.16.19

3

14.000

14.001

8.

2337/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.17.323

3

31.419

31.420

9.

2338/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.18.30

3

3.001

3.001

10.

2339/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.18.31

3

10.666

10.667

11.

2340/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.18.32

3

10.6666

10.667

12.

2341/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.18.33

3

10.665

10.666

13.

2342/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.19.31

3

6.362

6.362

14.

2343/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.19.32

3

6.362

6.362

15.

2344/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.19.33

3

6.362

6.362

16.

2345/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.21.58

3

37.420

37.422

17.

2346/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.21.61

3

12.652

12.653

18.

2347/19.03.2014

ПИ с идентификатор № 57861.22.28

3

10.241

10.241

 

Общо:

 

 

 

404,224дка

 

19. Землище с. Могилище с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет лева).

АОС №/ дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота по АОС/дка/

Площ на имота по КККР/дка/

1.

2182/31.08.2009

Поземлен имот с идентификатор № 48828.1.9

3

10.785

10.786

2.

2185/01.09.2009

Поземлен имот с идентификатор № 48828.7.2

3

79.170

79.175

3.

2186/01.09.2009

Поземлен с идентификатор № 48828.7.17

3

20.039

20.041

4.

2187/01.09.2009

Поземлен имот с идентификатор № 48828.8.9

3

28.000

28.001

5.

2188/01.09.2009

Поземлен имот с идентификатор № 48828.9.33

3

0.620

0.621

6.

2189/01.09.2009

Поземлен имот с идентификатор № 48828.9.35

3

5.124

5.125

7.

2190/01.09.2009

Поземлен имот с идентификатор № 48828.10.1

3

49.708

49.711

8.

2192/01.09.2009

Поземлен имот с идентификатор № 48828.12.1

3

11.882

11.883

9.

2193/01.09.2009

Поземлен имот с идентификатор № 48828.13.31

3

12.597

12.597

10.

2195/01.09.2009

Поземлен имот с идентификатор № 48828.14.4

3

9.298

9.298

11.

2196/01.09.2009

Поземлен имот с идентификатор № 48828.14.29

3

5.550

5.550

12.

2197/01.09.2009

Поземлен имот с идентификатор № 48828.15.8

3

12.363

12.363

13.

2198/01.09.2009

Поземлен имот с идентификатор № 48828.16.28

3

20.660

20.661

14.

2199/01.09.2009

Поземлен имот с идентификатор №48828.17.2

3

19.609

19.611

15.

2200/01.09.2009

Поземлен имот с идентификатор №48828.18.1

3

15.911

15.911

 

Общо:

 

 

 

301,334

 

            ІІ. Публичните търгове да се проведат с явно наддаване по условията и реда на Наредбата за публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на община Каварна.

            III. Решението да се обяви на електронната страница на община Каварна, в един местен и един регионален вестник и се съобщи на населението от кмета на община Каварна, кметовете и кметските наместници по населени места с обявление.

            ІV. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите съгласно закона действия.

 

Протоколчик:        /П/                                                Председател:     /П/ 

                        (Д. Николова)                                                           (Й. Стоянов)

 

 

                        Вярно с оригинала,        /П/

                                          Секретар:

                                                (Д. Колишева)