Публичен търг с явно наддаване на 28.04.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 28.04.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна
на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на петно № 40 (четиридесет), за разполагане на павилиони по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна, в поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор №35064.501.1549 (пешеходна зона), по КККР на гр.Каварна, по ПУП в кв. 7 УПИ № І, ул.”Г.Кирков” № 14 (общински пазар), с площ от 7,5 (седем и половина) кв.м., за извършване на търговска дейност. Срок на договора за наем 5 (пет) години от датата на сключване на договора. 
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 5,00лв. за кв.м.  без ДДС.
Тръжните документи се заплащат на касата на общината на  ул.”Добротица” № 26 и се получават от офиса на общински пазар до 17.00 часа на 25.04.2017год., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 30% от началната тръжна годишна цена, в размер на 135,00лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. до  17.00 часа  на  26.04.2017 год.  
Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 27.04.2017г. в деловодството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
Необходими документи за участие:
•    Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
•    Актуално удостоверение от НАП, че няма непогасени задължения към държавата;
•    Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

 Справки на тел.: 0570/8-54-11.