Публичен търг с явно наддаване на 27.11.2020 г. от 14.15 часа

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 27.11.2020 г. от 14.15 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на терен, петно № 46 в гр. Каварна, по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 35064.501.2342 по КККР на гр. Каварна (в съседство с ул. „Добротица“), с площ от 15,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект, за шивашки услуги и кинкалерия , съгласно заповед № 1024/11.11.2020г. на Кмета на община Каварна. Срока на договора е 5 г. Началната тръжна наемна месечна цена е 30,00лв. без ДДС. Тръжните документи се заплащат на касата в Общината на ул. ”Добротица” № 26, до 17.00 ч. на 23.09.2020 г., като цената е 10.00 лв. и се получават в стая № 206. Депозитна вноска е в размер на 36,00 лв. и се внася на касата на Община Каварна до 17.00 часа на 24.11.2020г. Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 25.11.2020 г. в деловодството на Община Каварна. Оглед – всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00 ч.

Необходими документи за участие:
1.Квитанция за закупени тръжни книжа и вносна бележка за внесен депозит.
2.Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта, приема го във вида съществуващ към момента на огледа, съгласен е с клаузите на договора и Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и общината.
3.Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата.
4.Нотариално заверено пълномощно,в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.