Публичен търг с явно наддаване на 12.03.2021 год. от 14:00 часа

 

ОБЩИНА КАВАРНА

със Заповед №131/16.02.2021г. обявява на 12.03.2021 год. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Каварна на втори етаж – стая 209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 51408.501.206 (пет, едно, четири, нула, осем, точка, пет, нула, едно, точка,  две, нула, шест)  по КККР на с. Нейково, с площ от 1853 кв.м. (хиляда осемстотин петдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско жилищно застрояване (до 10 м)., представляващ УПИ XI-206, кв.16 по действащия регулационен план на с.Нейково, при съседи: 51408.501.242, 51408.501.9515, 51408.501.65, 51408.501.216. Имотът е актуван с АЧОС № 6018 от 31.12.2020год., вписан акт № 94, т.VIII, вх.р.№2540/31.12.2020г. на СВ Каварна.

Началната тръжна цена на имота– обект на търга е 4262,00 лв. без ДДС.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 02.03.2021год., като цената на един комплект е 50.00 лв.

 Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 426,20 лв. да се плати по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр. Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17.00 часа на 05.03.2021 год.  

Срокът за подаване на заявленията с приложените документи е до 17.00 часа на 09.03.2021г. в деловодството на община Каварна, ул.”Добротица” № 26.

Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Необходими документи за участие приложени към заявлението:

1. Квитанция за закупени тръжни книжа;

2. Вносна бележка за внесен депозит;

3. Декларация от участника, че е запознат с условията на търга;

4. Декларация от участника, за липса на задължения към отдел „МДТ” при Община Каварна;

5.Актуално удостоверение от НАП за липса на задължение към държавата;

6.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.