ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 01.09.2022г. от 14.00 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 66113.501.185  по КККР на с. Селце, общ. Каварна, ул. „Шеста“, с площ от 5,000 дка, находящ се в най- северозападната част на имота, съгласно заповед № 790 / 05.08.2022 г. на Кмета на община Каварна. Срок на договора е 5 стопански години. Начална тръжна наемна годишна цена е 400,00 лв. без ДДС. Тръжните документи се заплащат на касата в общината на  ул. ”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 26.08.2022г., като цената е 10.00 лв. и се получават в стая № 206. Депозитна вноска в размер на 40,00 лв. се внася на касата на Община Каварна до 17.00 часа на 29.08.2022г. Срокът за подаване на документите за участие в търга е до 17.00 часа на 30.08.2022г. в деловодството на Община Каварна, ул. ”Добротица” № 26. Оглед – всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч.                  

    Необходими документи за участие:

1.Квитанция за закупени тръжни книжа и вносна бележка за внесен депозит.

2.Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора и Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и общината.

3.Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата.        4.Нотариално заверено пълномощно,в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

5.Декларация съгласие (по образец) за обработка на лични данни;