Публичен търг с явно наддаване на на 15.05.2020 год. от 14:00 часа

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 15.05.2020 год. от 14:00 часа в залата на Община Каварна

 на втори етаж – стая № 209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 35064.10.46 по КККР на гр.Каварна с площ от 1539 кв.м., земеделска територия, начин на трайно ползване: изоставена орна земя.

Началната тръжна цена на имота – обект на търга е 5440,00 лв. без ДДС.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината на ул. „Добротица” № 26, до 17:00 часа на 12.05.2020 г., като цената на един комплект е 50,00 лв. Срокът за подаване на заявленията с приложените документи е до 17:00 часа на 14.05.2020 г. в деловодството на община Каварна, ул. „Добротица” № 26. Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 544,00 лв. да се плати по сметка на община Каварна в ЦКБ АД гр. Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17:00 часа на 13.05.2020 г. Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Необходими документи за участие:

Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел МДТ при Община Каварна с настъпил падеж;

Актуално удостоверение от НАП, че няма непогасени задължения към държавата;

Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

Справки на тел.: 0570 81819.