Публичен търг с явно наддаване на 29.05.2020 г. от 14:00 часа

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 29.05.2020 год. от 14:00 часа в заседателна зала на община Каварна

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост.
Обект на търга е помещение № 6, представляващо склад, с площ 17,00 кв.м находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117. Помещението се отдава под наем за склад за дейности свързани с риболов.
Началната тръжна цена на обекта на търга е 17,00 лв. без ДДС на месец.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на ул.”Добротица” № 26, до 17:00 часа на 22.05.2020 год., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна годишна цена, в размер на 20,40 лв. се внася на касата на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ЦКБ АД гр. Добрич, BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17:00 часа на 26.05.2020 год.
Срока за подаване на тръжните документи е до 17:00 часа на 27.05.2020 г. в деловодството на община Каварна, ул. „Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. 
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора.
4. Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел МДТ при община Каварна и общината.
5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма непогасени задължения към държавата.
6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.
7. Актуално удостоверение за право на извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.