Публичен търг с явно наддаване на 28.05.2020 г. от 9:00 часа

ОБЩИНА КАВАРНА
ОБЯВЯВА НА 28.05.2020 ГОДИНА ОТ 9:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ПЪРВИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Каварна с начин на трайно ползване НИВИ, за срок от три стопански години -2020г./2021г., 2021г./2022г. и 2022г./ 2023г. до прибиране на реколтата. Обект на търга са имотите по землища с посочени общи площи, начална тръжна годишна наемна цена и депозитна вноска, както следва:

№ по ред Землище Обща площ в дка Единична наемна цена на декар в лв. Начална наемна цена в лв. за обща площ

Депозитна вноска

10% от началната цена в лв.

1 Каварна 744.861 80.00 59588.88 5958.89
2 Белгун 334.603 80.00 26768.24 2676.82
3 Било 501.396 80.00 40111.68 4011.17
4 Божурец 218.279 80.00 17462.32 1746.23
5 Българево 621.141 80.00 49691.28 4969.13
6 Видно 288.900 80.00 23112.00 2311.20
7 Вранино 452.801 80.00 36224.08 3622.41
8 Иречек 58.761 80.00 4700.88 470.09
9 Крупен 290.321 80.00 23225.68 2322.57
10 Могилище 301.334 80.00 24106.72 2410.67
11 Нейково 343.732 80.00 27498.56 2749.86
12 Пор.Чунчево      404.224 80.00 32337.92 3233.79
13 Раковски   179.991 80.00 14399.28 1439.93
14 Св. Никола и с.Камен бряг 44.027 80.00 3522.16 352.22
15 Селце 212.449 80.00 16995.92 1699.59
16 Септемврийци   916.049 80.00 73283.92 7328.39
17 Топола 50.387 80.00 4030.96 403.10
18 Х. Димитър 350.603 80.00 28048.24 2804.82
19 Челопечене 201.874 80.00 16149.92 1614.99

Тръжните документи се закупуват от касата на общината всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. до 20.05.2020 г., като цената на един комплект за всяко землище поотделно е 10.00 лв. и се получават от стая № 206 в сградата на община Каварна на ул.”Добротица”№26. 
Депозитната вноска за всяко землище поотделно да постъпи до 17.00ч. на 21.05.2020 год. по сметка на община Каварна в ЦКБ АД гр.Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF.
Срокът за подаване на заявленията е всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. до 22.05.2020 г. в деловодството на община Каварна.
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора.
4. Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна, общината, Държавен фонд земеделие, Държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата.  
6.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.
Информация за земеделските земи, обект на търга може да се получи всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч, от датата на обявяването до крайния срок за подаване на документите по кадастралната карта в стая № 206 ет.2 в сградата на  община  Каварна, ул.”Добротица” № 26, а на място може да се направи оглед съвместно с кметския наместник на съответното населено място.
Справки на тел.:  0570/ 8-18-19.