Oбщина Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 05.06.2020 год. от 14:00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Публичен търг с явно наддаване
за продажба на движима вещ – частна общинска собственост.

Обект на търга е Лек многоцелеви високопроходим верижен транспортьор (МТЛБ) произведен през 1983 г.           
Началната тръжна цена на обекта на търга е 10950,00 лв. 
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 01.06.2020 год., с цена на един комплект от 50.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 1095.00 лв. се внася на касата на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич, BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до  17.00 часа  на 02.06.2020 год.
Срок за подаване на тръжните документи до 17.00 часа на 03.06.2020 г. в деловодството на община Каварна, ул.”Добротица” № 26.Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                 
Необходими документи за участие:квитанция за закупени тръжни книжа; вносна бележка за внесен депозит;декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора;декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна; актуално удостоверение от НАП, че участникът няма непогасени задължения към държавата; нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.