Процедура за избор на членове на съвета на децата

 

Предстои провеждане на процедура за избор на членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Съветът на децата е консултативен орган и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта е да се насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите групи, като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
Съветът на децата е разработил пакет от документи, които описват подробно процедурата по подбора на членове, както и ангажиментите на общините.

Срокът за кандидатстване е до 24.05.2017г., чрез подаване на Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо на адрес: гр. Каварна ул. „Добротица № 26,

Деловодство на Община Каварна.

 

Приложение: Процедура за избор на членове на съвета на децата.

Прикачени файлове