Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

На осн. чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА, в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Каварна Ви уведомява за изготвен проект на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общински съвет – Каварна, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

В 30 /тридесет/ дневен срок, считано от 24.04.2020 година датата след публикуването на настоящото съобщение и от обявяването му на интернет страницата  на община Каварна за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и други, можете да представите Вашите такива по проекта на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общински съвет – Каварна, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, до 25.05.2020 година на e-mail : obskavarna@kavarna.bg или в общински съвет Каварна, на третия етаж в сградата на общинска администрация в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа, на адрес: п.к. 9650, град Каварна, улица „Добротица” № 26.