Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:

В периода от 05.08.2020 г. до 08.08.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20:00 часа фирма „БИО МЕДЖИК“ ЕООД ще проведе третиране на ПИПЕР – полско производство с продукт за растителна защита/препарат, фунгицид СИГНУМ при доза 150 г./дка. с карантинен срок 21 дни, срещу сиво гниене и инсектицид МОСПИЛАН 20СГ при доза 40 г./дка. с карантинен срок 7 дни, срещу тютюнева белокрилка, оранжерийна белокрилка.

Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна в поле 23 на площ 100 дка., отстоящи от населеното място на 1 км., отстояние от съседно селище на с. Могилище на 8 км.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Мариян Алексиев.