Обявления за издадени заповеди

Обявление за издадена
Заповед № 457/17.05.2022 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 457/17.05.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 35064.500.851 по КК и КР на гр. Каварна, СО Старите лозя общ. Каварна.

Обявление за издадена
Заповед № 458/17.05.2022 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 458/17.05.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План-схема /ПС/ за „Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV с 8 бр. нови СБС, електрозахранена от нов размножителен шкаф ШК монтиран до МТП № 2 Топола до електромерно табло тип ТЕМО монтирано на стълб № 8 пред ПИ 72693.511.466, по плана на СО Топола, с. Топола, общ. Каварна“.

Обявление за издадена
Заповед № 459/17.05.2022 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 459/17.05.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ IV-3620 в кв. 4 по РП на гр. Каварна, общ. Каварна.