Обявление за издадена Заповед № 491/09.06.2021 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 491/09.06.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VI-9744 и УПИ V-1164 в кв. 28 по ПР на гр. Каварна, Община Каварна.